Monday, February 13, 2012

Happy Birthday, Kim Novak

Happy 79th birthday to Kim Novak.

[via]

1 comment: