Wednesday, June 8, 2011

Happy Birthday, Nancy Sinatra!

Nancy Sinatra (born June 8, 1940)…
Nancy turns 71 today.

You go-go girl!!!

3 comments: